Denon Professional DN-V750 User Manual

Browse online or download User Manual for PC/workstation barebones Denon Professional DN-V750. DN-V750/V755

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 131
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated4.5 / 5. Based on31 customer reviews
Page view 0
NETWORK AUDIO VIDEO PLAYER
DN-V750/V755
BEDIENUNGSANLEITUNG
ISTRUZIONI PER L’USO
GEBRUIKSAANWIJZING
BRUKSANVISNING
DN-V750
DN-V7
55
FÜR DEUTSCHE LESER SEITE 003 ~ SEITE 134
PER IL LETTORE ITALIANO PAGINA 035 ~ PAGINA 066
VOOR NEDERLANDSTALIGE LEZERS PAGINA 067 ~ PAGINA 098
FOR SVENSKA LÄSARE SIDA 099 ~ SIDA 130
Page view 0
1 2 3 4 5 6 ... 130 131

Summary of Contents

Page 1 - DN-V750/V755

NETWORK AUDIO VIDEO PLAYERDN-V750/V755BEDIENUNGSANLEITUNGISTRUZIONI PER L’USOGEBRUIKSAANWIJZINGBRUKSANVISNINGDN-V750DN-V755FÜR DEUTSCHE LESER SEITE 00

Page 2 - CAUTION:

DEUTSCH106ANSCHLÜSSE AN EXTERNE GERÄTERS-232C-Anschluss an einemComputer oder RS-232C-Anschlussan einer seriellen SteuerungParallelsteuerungLANS-Video

Page 3

SVENSKA1001EGENSKAPER1. Som inspelningsmedium används Flash-minneskort,vilket ger en hög tillförlitlighet utan rörliga mekanismer.(DN-V750)2. DN-V750/

Page 4 - FLASH-SPEICHERKARTEN

101SVENSKA3INNEHÅLL I INSPELNINGSMEDIUM2 DN-V750/V755 är endast kompatibel med formaten FAT 16 ochFAT 32.Den fungerar inte korrekt med andra format, s

Page 5 - AUFNAHME VON MEDIENINHALTEN

SVENSKA102*1 Läge i vilket script-styrning och nätverksstyrning ärmöjliga och som är kompatibelt med Denon:s AV-nätverksspelare DN-V1500/V1700.*2 Läge

Page 6 - (4) Wiedergabezeit

103SVENSKA4FÖRBEREDELSER2 Kontrollera tillbehörenSe avsnittet “TILLBEHÖR” och kontrollera att samtligatillbehör finns med.2 Montering i rackDN-V750/V7

Page 7 - VORBEREITUNG

SVENSKA1045DELARNAS NAMN OCH FUNKTIONDN-V750qwertyuioertyuioq EJECT-knapp för Flash-minneskort (endast DN-V750)Denna trycker du på för att mata ut Fla

Page 8 - (1) Bedienfeld

105SVENSKAqweri otyu(2) Bakpanelq PARALLEL REMOTE-portDetta är kontakten för parallell styrning från en extern enhet.w SERIAL REMOTE-portDenna kontakt

Page 9 - (2) Rückseite

SVENSKA1066ANSLUTA TILL EXTERNA ENHETERRS-232C-port på en dator ellerRS-232C-port på en seriellkontrollerParallell kontrollerLANS-Videoingångpå envide

Page 10 - ANSCHLÜSSE AN EXTERNE GERÄTE

107SVENSKAOBSERVERA:Lägg märke till att alla filer som spelats in på mediet raderas när mediet formateras.På DN-V750/V755 har du både en snabbformater

Page 11 - KONFIGURATIONSMODUS

SVENSKA108DN-V750/V755 är utrustad med en intern klocka. Ställ den innan du använder DN-V750/V755.Klockan kan du ställa antingen med kontrollerna på D

Page 12 - 2 Schnelleinstellung

109SVENSKA2 Uppdatering av firmwareNy firmware kan tillkomma för att förbättra DN-V750/V755:s funktioner och prestanda. Om så är fallet kan du uppgra

Page 13 - 2 Aktualisierung der Firmware

11DEUTSCHHINWEIS:Nehmen Sie bitte zur Kenntnis, dass alle auf dem Medium aufgenommenen Dateien bei einer Formatierung des Mediums gelöschtwerden.Der D

Page 14 - Im Natürlich-Modus

SVENSKA1108HUVUDENHETENS INDIKATORLAMPORHvudenhetens indikatorlampor anger följande:IndikatorlampaI stopplägeI avspelningsläge (inkluderar intescript-

Page 15 - Wiederholungsmodus

111SVENSKAPå DN-V750/V755 kan avspelningsläget ställas in via seriell styrning. I det fallet fungerar avspelningen enligt nedan.När ett seriellt styrk

Page 16 - Im LD-kompatiblen Modus

SVENSKA112I följande avsnitt beskrivs hur du ställer in avspelningen med kontrollerna på DN-V750/V755.Innan du gör detta ska du förbereda ett medium i

Page 17 - SERIELLER FERNBEDIENUNG

113SVENSKA11SERIELL FJÄRRSTYRNINGDen seriella fjärrstyrningsporten på DN-V750/V755:s bakpanel kan användas för att ansluta till terminalprogrammet på

Page 18 - 2 Statusmeldung

SVENSKA1142 Sändning av kommando och svarsmeddelandeNär DN-V750/V755 tar emot ett kommando och slutför angiven uppgift, eller när ett fel uppstår, sän

Page 19

115SVENSKA2 VarningsmeddelandenOm uppgiften av någon anledning inte slutförts normalt efter att ett kommando mottagits från kontrollern sänder DN-V750

Page 20

SVENSKA116Kommandonamn Kommando Funktionabcde1?DBekräftelse av att en enhet är närvarandeCC CC CC CC CC2?ABekräftelse av att ledigt utrymme finns i ak

Page 21

117SVENSKAKommandonamn Kommando Funktionabcde26“s”DLRadera filCC CC27 nFM Formatera enhetCC CC28 “s”RN Byta filnamnCC CC2Lista över driftkommandon för

Page 22

SVENSKA118Kommandonamn Kommando Funktionabcde48“s”DMInställning av debuggningslägeCC CC49 nSJ Exekvera en rad i scriptetCC CC50 nLG Exekvera script fr

Page 23

119SVENSKAKommandonamn Kommando Funktionabcd1OPStoppa avspelningenCC CC CC CC2 CO BeredskapslägeCC3 RJ Stoppa avspelningenCC CC CC CC4SAStäll in still

Page 24

DEUTSCH12Der DN-V750/V755 ist mit einer integrierten Uhr ausgestattet. Stellen Sie die Uhr vor der Verwendung des DN-V750/V755.Die Uhr kann entweder u

Page 25 - PARALLE-FERNBEDIENUNG

SVENSKA120Kommandonamn Kommando Funktionabcd18?FBekräftelse av bildrutenummerCC CC CC19 ?T Bekräftelse av tidskodCC CC CC20 ?C Bekräftelse av kapiteln

Page 26

121SVENSKA12PARALLELL FJÄRRSTYRNINGEn extern kontroller kan anslutas till DN-V750/V755 för fjärrstyrning via parallellporten.2 SpecifikationerKontaktt

Page 27 - WIEDERGABE VON SCRIPT-DATEIEN

SVENSKA122search 1/691search 2/792search 3/893search 4/994search 5/1095select96shift97play98stop9109 / repeat9118 / single912AUX11513AUX215148 7

Page 28 - Liste der Script-Befehle

123SVENSKA13SPELA SCRIPT-FILERNär du använder DN-V750/V755 i native-läget kan programmen spelas efter behag med filer som innehåller unika script-komm

Page 29 - BILDSCHIRMANZEIGE (OSD)

SVENSKA1242 Lista över script-kommandon(“n” avser heltal)Kommando @ Format Beskrivning1 ; Kommentar2 PLAYAvspelning av 1 eller 2 filer. Scriptet flytt

Page 30

125SVENSKA14NÄTVERKSGRÄNSSNITTDN-V750/V755 är utrustad med 10BASE-T- och 100BASE-TX-gränssnitt för anslutning till nätverk.En FTP-server är installer

Page 31

SVENSKA126• Sätta på/stänga av statusskärmenLäget för statusskärm ställs in när strömmen slås på och MODE-väljaren 3 på bakpanelen är ställd i “OFF”-l

Page 32 - FEHLERSUCHE

127SVENSKASkärmvisningsfunktionen på DN-V750/V755 gör det möjligt att lägga visningen av tecken över bilden.Det finns två typer av skärmbilder:• Statu

Page 33 - NACHVERKAUFS-SERVICE

SVENSKA128• Det inspelade mediet har inte tillräcklig prestanda(hastighet) för att klara apparatens läshastighet.Kontrollera följande innan du befarar

Page 34 - HAUPTMERKMALE

129SVENSKASymtom Möjligt problem ÅtgärdScript-avspelning är inte möjlig ellerstannar mitt i.• Scriptets text är felaktig.Om det förekommer fel i scri

Page 35 - ITALIANO

13DEUTSCH2 Aktualisierung der FirmwareZur Verbesserung der Funktionen und der Leistung des DN-V750/V755 wird u. U. eine neue Firmware herausgegeben. S

Page 36 - SCHEDE MEMORIA FLASH

SVENSKA130Spelbara format Film + ljud eller endast filmISO/IEC 13818-1 MPEG2 MP@ML PS-filer (Program Stream) (film + ljud)ES-filer (endast film) Upplö

Page 37

PROFESSIONAL BUSINESS COMPANY7-35-1 Sagamiono, Sagamihara-shi, Kanagawa 228-8505, JAPANPrinted in Japan 00D 511 4265 008

Page 38

DEUTSCH148HAUPTGERÄT-LED-ANZEIGENDie LEDs des Hauptgerätes zeigen das Folgende an:LEDIm Stopp-ModusIm Wiedergabemodus(außer bei der Script-Wiedergabe)

Page 39 - PREPARATIVI

15DEUTSCHBeim DN-V750/V755 kann der Wiedergabemodus über die serielle Steuerung eingestellt werden, wobei der Wiedergabebetrieb wie untenbeschrieben e

Page 40

DEUTSCH16Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der Wiedergabeeinstellung unter Verwendung der Regler am DN-V750/V755.Legen Sie sich zuvor ein aufg

Page 41

17DEUTSCH11SERIELLER FERNBEDIENUNGDer Anschluss für die serielle Fernbedienung auf der Rückseite des DN-V750/V755 kann für den Anschluss der Anschluss

Page 42

DEUTSCH182 Befehlsübertragung und AntwortmeldungWenn der DN-V750/V755 einen Befehl empfängt und den angewiesenen Auftrag abschließt oder wenn ein Fehl

Page 43 - MODO DI CONFIGURAZIONE

19DEUTSCH2 WarnmeldungenFalls aus irgend einem Grund der Auftrag nach dem Empfang des Befehls vom Controller nicht ordnungsgemäß abgeschlossen wurde,v

Page 44

2ITALIANO NEDERLANDS SVENSKADEUTSCH• Vermeiden Sie hohe Temperaturen.Beachten Sie, daß eine ausreichendLuftzirkulation gewährleistet wird, wenn dasGer

Page 45

DEUTSCH20Befehlsbezeichnung Befehl Funktionabcde1 Drive presence confirmation?DBestätigung über ein vorhandenes LaufwerkCC CC CC CC CC2 Free drive spa

Page 46

21DEUTSCHBefehlsbezeichnung Befehl Funktionabcde26 File delete“s”DLDatei löschenCC CC27 Format drive nFM Format-LaufwerkCC CC28 File rename “s”RN Date

Page 47

DEUTSCH22Befehlsbezeichnung Befehl Funktionabcde48 Debug mode setting“s”DMDebug-Modus-EinstellungCC CC49 Execute one line of script nSJ Ausführung ein

Page 48

23DEUTSCHBefehlsbezeichnung Befehl Funktionabcd1 OpenOPStoppen der WiedergabeCC CC CC CC2 Close CO BereitschaftCC3 Stop RJ Stoppen der WiedergabeCC CC

Page 49 - SERIAL REMOTE

DEUTSCH24Befehlsbezeichnung Befehl Funktionabcd18 Frame number confirmation?FBestätigung der EinzelbildanzahlCC CC CC19 Time confirmation ?T Bestätigu

Page 50

25DEUTSCH12PARALLE-FERNBEDIENUNGAls Parallel-Fernbedienung kann eine externe Fernbedienung an den DN-V750/V755 angeschlossen werden.2 SpezifkationenSt

Page 51

DEUTSCH26search 1/691search 2/792search 3/893search 4/994search 5/1095select96shift97play98stop9109 / repeat9118 / single912AUX11513AUX215148 7 6

Page 52

27DEUTSCH13WIEDERGABE VON SCRIPT-DATEIENBeim DN-V750/V755 können im Natürlich-Modus während der Verwendung von Dateien, die einzigartige Script-Befehl

Page 53

DEUTSCH282 Liste der Script-Befehle(“n” bezieht sich auf ein Integral.)Befehl @ Format Beschreibung1 comment ; Kommentar2 play PLAYWiedergabe von 1 od

Page 54

29DEUTSCH14NETZWERK-SCHNITTSTELLEDer DN-V750/V755 ist mit einer 10BASE-T- und einer 100BASE-TX-Schnittstelle für den Anschluss an Netzwerke ausgestatt

Page 55

3DEUTSCH— INHALT —zAUSSTATTUNGSMERKMALE ...4xFLASH-SPEICHERKARTEN...

Page 56

DEUTSCH30• Statusanzeige-Ein-/Aus-SteuerungDer Statusanzeige-Modus wird eingestellt, wenn die Stromversorgung eingeschaltet wird und der MODE-Auswahls

Page 57 - REMOTO PARALLELO

31DEUTSCHDie Bildschirmanzeige-Funktionen des DN-V750/V755 ermöglichen eine Überlagerung des Bildes durch Zeichenanzeigen. Es gibt zweigrundlegende Ar

Page 58

DEUTSCH32• Das Aufnahmemedium weist keine ausreichendeLeistung (Geschwindigkeit) auf, um derLesegeschwindigkeit de Gerätes zu genügen.Überprüfen Sie d

Page 59

33DEUTSCHSymptom Mögliches Problem AbhilfemaßnahmeDie Script-Wiedergabe ist nichtmöglich oder wird in der Mittegestoppt.• Der Text des Scripts ist fal

Page 60

DEUTSCH34Wiederzugebende Formate Spielfilm und Ton oder nur SpielfilmISO/IEC 13818-1 MPEG2 MP@ML PS (Program-Stream)-Dateien (Spielfilm und Ton)ES-Dat

Page 61 - DISPLAY SULLO SCHERMO (OSD)

35ITALIANO— INDICE —zCARATTERISTICHE ...36xSCHEDE MEMORIA FLASH...

Page 62

ITALIANO361CARATTERISTICHE1. Le schede memoria Flash sono usate come mezzo diregistrazione, fornendo così un’alta affidabilità senzameccanismi mobili.

Page 63

37ITALIANO3CONTENUTI DEL MEZZO DI REGISTRAZIONE2 Il modello DN-V750/V755 è compatibile solo con i formati FAT16 e FAT 32.Non funziona correttamente co

Page 64 - LOCALIZZAZIONE DEI GUASTI

ITALIANO38*1 Un modo in cui sono possibili il controlloscrittura e il controllo di rete, incompatibilità con il lettore audio e video direte Denon DN-

Page 65 - SERVIZIO POSTVENDITE

39ITALIANO4PREPARATIVI2 Controllo degli accessoriControllate che tutti gli accessori sono inclusi, facendoriferimento alla sezione “ACCESSORI”.2 Monta

Page 66 - SPECIFICHE PRINCIPALI

DEUTSCH41AUSSTATTUNGSMERKMALE1. Als Aufnahmemedien werden Flash-Speicherkartenverwendet, was eine hohe Zuverlässigkeit ohneirgendwelche sich bewegende

Page 67 - NEDERLANDS

ITALIANO405NOMENCLATURA E FUNZIONAMENTO DELLE PARTIDN-V750qwertyuioertyuioq Tasto EJECT della scheda memoria Flash(solo per il modello DN-V750)Premete

Page 68 - FLASHGEHEUGENKAARTEN

41ITALIANOqweri otyu(2) Pannello posterioreq Terminale PARALLEL REMOTEQuesto terminale serve per il controllo parallelo da undispositivo esterno.w Ter

Page 69 - INHOUD VAN HET OPNAMEMEDIUM

ITALIANO426COLLEGAMENTO DEI DISPOSITIVI ESTERNITerminale RS-232C di uncomputer o terminale RS-232C diun’unità di controllo serialeUnità di controllo p

Page 70

43ITALIANONOTA:Osservate che i file registrati sul mezzo sono cancellati alla formattazione.Il modello DN-V750/V755 offre una rapida formattazione e u

Page 71 - VOORBEREIDINGEN

ITALIANO44Il modello DN-V750/V755 è stato dotato di un orologio interno. Impostate l’orologio prima di usare il modello DN-V750/V755.L’orologio può es

Page 72

45ITALIANO2 Aggiornamento della microprogrammazioneLa nuova microprogrammazione può essere emessa per migliorare le funzioni e le prestazioni del DN-V

Page 73

ITALIANO468INDICATORI LED DELL’UNITÀ PRINCIPALEI LED dell’unità principale indicano quanto segue:LEDNel modo d’arrestoNel modo di riproduzione(non nel

Page 74

47ITALIANOCon il modello DN-V750/V755, potete impostare il modo di riproduzione tramite il controllo seriale e il tal caso seguite la procedura diripr

Page 75 - CONFIGURATIEMODUS

ITALIANO48Qui sotto segue una descrizione su come impostare la riproduzione usando i controlli del DN-V750/V755.Prima di fare questo, preparate un mez

Page 76

49ITALIANO11SERIAL REMOTEIl terminale Serial Remote del pannello posteriore del modello DN-V750/V755 può essere usato per collegare il terminale del s

Page 77

5DEUTSCH3AUFNAHME VON MEDIENINHALTEN2 Der DN-V750/V755 ist ausschließlich mit den Formaten FAT 16und FAT 32 kompatibel.Mit anderen Formaten wie beispi

Page 78

ITALIANO502 Trasmissione comando e messaggi di rispostaQuando il modello DN-V750/V755 riceve un comando e completa il compito oppure se accade un erro

Page 79

51ITALIANO2 Messaggi d’avvertimentoSe il compito non è stato completato in modo normale per qualche motivo dopo la ricezione di un comando dall’unità

Page 80

ITALIANO52Nome del comando Comando Funzioneabcde1 Drive presence confirmation?DConferma della presenza del driveCC CC CC CC CC2 Free drive space confi

Page 81 - SERIËLE AFSTANDSBEDIENING

53ITALIANONome comando Comando Funzioneabcde26 File delete“s”DLCancellazione fileCC CC27 Format drive nFM Drive formatoCC CC28 File rename “s”RN Cambi

Page 82

ITALIANO54Nome del comando Comando Funzioneabcde48 Debug mode setting“s”DMImpostazione del modo debugCC CC49 Execute one line of script nSJ Esecuzione

Page 83

55ITALIANONome del comando Comando Funzioneabcd1 OpenOPArresto della riproduzioneCC CC CC CC2 Close CO AttesaCC3 Stop RJ Arresto della riproduzioneCC

Page 84

ITALIANO56Nome del comando Comando Funzioneabcd18 Frame number confirmation?FConferma del numero del quadroCC CC CC19 Time confirmation ?T Conferma de

Page 85

57ITALIANO12REMOTO PARALLELOUn’unità di controllo esterno può essere collegato al DN-V750/V755 per il controllo a distanza parallelo.2 SpecificheTipo

Page 86

ITALIANO58search 1/691search 2/792search 3/893search 4/994search 5/1095select96shift97play98stop9109 / repeat9118 / single912AUX11513AUX215148 7

Page 87

59ITALIANO13RIPRODUZIONE DEI FILE DI PROGRAMMACon il modello DN-V750/V755 nel modo nativo, i programmi possono essere riprodotti in modo desiderato us

Page 88

DEUTSCH6*1Hierbei handelt es sich um einenModus, in dem die Script-Steuerungund die Netzwerk-Steuerung möglichist; der Modus ist mit dem Netzwerk-Audi

Page 89 - PARALLELLE AFSTANDSBEDIENING

ITALIANO602 Lista dei comandi del programma(“n” riguarda un numero intero)Comando @ Formato Descrizione1 comment ; Commenti2 play PLAYRiproduzione di

Page 90

61ITALIANO14INTERFACCIA DI RETEIl modello DN-V750/V755 è stato dotato dell’interfaccia 10BASE-Te 100BASE-TX per il collegamento alla rete.Un server FT

Page 91 - WEERGEVEN VAN SCRIPTBESTANDEN

ITALIANO62• Controllo dello stato attivazione/disattivazione OSDIl modo del display OSD è impostato all’accensione della corrente con l’interruttore d

Page 92

63ITALIANOLa funzione del display OSD del DN-V750/V755 rende possibile la sovrapposizione del display dei caratteri sull’immagine.Ci sono due tipi pri

Page 93 - ON-SCREEN DISPLAY (OSD)

ITALIANO64• Il mezzo registrato non offre prestazioni sufficienti(velocità) per seguire la velocità di letturadell’apparecchio.Controllate i seguenti

Page 94

65ITALIANOSintomo Possibile problema RimedioLa riproduzione del programma nonè possibile o si ferma a metà.• Il testo del programma è errato.Se ci son

Page 95

ITALIANO66Formati riproducibili Film + suono o solo filmFile ISO/IEC 13818-1 MPEG2 MP@ML PS (flusso del programma) (Film + suono)File ES (solo film) R

Page 96 - OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

67NEDERLANDS— INHOUDSOPGAVE —zKENMERKEN...68xFLASHGEHEUGENKAARTEN...

Page 97 - KLANTENSERVICE

NEDERLANDS681KENMERKEN1. Als opnamemedia worden flashgeheugenkaartengebruikt. Dit resulteert in een hoge betrouwbaarheidzonder bewegende mechanismen.

Page 98 - VOORNAAMSTE SPECIFICATIES

69NEDERLANDS3INHOUD VAN HET OPNAMEMEDIUM2 De DN-V750/V755 is alleen compatibel met de indelingen FAT16 en FAT 32.Hij zal niet correct werken met ander

Page 99

7DEUTSCH4VORBEREITUNG2 Überprüfung des ZubehörsÜberprüfen Sie anhand des Abschnitts “ZUBEHÖR”, ob dasgesamte Zubehör in der Packung enthalten ist.2 Mo

Page 100 - FLASH-MINNESKORT

NEDERLANDS70*1Modus waarin script- en netwerkbeheermogelijk zijn, compatibel met de Denonnetwerk-audio-videospeler DN-V1500/V1700.*2Modus die compatib

Page 101 - INNEHÅLL I INSPELNINGSMEDIUM

71NEDERLANDS4VOORBEREIDINGEN2 Controleren van de accessoiresControleer of alle accessoires aanwezig zijn. Zie“ACCESSOIRES”.2 Montage in het rekDe DN-V

Page 102 - (4) Speltid

NEDERLANDS725BENAMING EN FUNCTIES VAN ONDERDELENDN-V750qwertyuioertyuioq Flashgeheugenkaart-EJECT-toets (alleen DN-V750)Druk op deze toets om de flash

Page 103 - FÖRBEREDELSER

73NEDERLANDSqweri otyu(2) Achterpaneelq PARALLEL REMOTE-aansluitingVia deze aansluiting is parallelle bediening vanaf een externapparaat mogelijk.w SE

Page 104 - (1) Frontpanel

NEDERLANDS746AANSLUITINGEN OP EXTERNE APPARATENRS-232C-aansluiting op eencomputer of RS-232C-aansluitingop een serieel bedieningsapparaatParallell bed

Page 105 - (2) Bakpanel

75NEDERLANDSOPMERKING:Alle bestanden die zijn opgenomen op het medium worden gewist wanneer u het medium formatteert.De DN-V750/V755 biedt zowel een f

Page 106 - ANSLUTA TILL EXTERNA ENHETER

NEDERLANDS76De DN-V750/V755 beschikt over een interne klok. Stel de klok in voordat u de DN-V750/V755 gebruikt.De klok kan worden ingesteld met de bed

Page 107 - KONFIGURATIONSLÄGE

77NEDERLANDS2 Bijwerken van de firmwareEr kunnen nieuwe firmwareversies worden uitgebracht om de functies en prestaties van de DN-V750/V755 te verbete

Page 108 - 2 Snabbinställning

NEDERLANDS788LED-INDICATORS OP HOOFDTOESTELDe LED-indicators op het hoofdtoestel geven het volgende aan:LEDIn stopstandIn weergavestand(uitgezonderdsc

Page 109 - 2 Uppdatering av firmware

79NEDERLANDSMet de DN-V750/V755 kan de weergavestand worden ingesteld via seriële bediening. In dit geval verloopt de weergavebediening zoalshieronder

Page 110 - I native-läge

DEUTSCH85TEILEBEZEICHNUNGEN UND -FUNKTIONENDN-V750qwertyuioertyuioq Flash-Speicherkarten-EJECT-Taste (nur beim DN-V750)Drücken Sie diese Taste, um die

Page 111

NEDERLANDS80Hierna wordt beschreven hoe u de weergave instelt met de bedieningselementen op de DN-V750/V755.Maak vooraf een opgenomen medium klaar met

Page 112 - I LD-kompatibelt läge

81NEDERLANDS11SERIËLE AFSTANDSBEDIENINGOp de seriële afstandsbedieningsaansluiting op het achterpaneel van de DN-V750/V755 kan de terminalsoftware van

Page 113 - SERIELL FJÄRRSTYRNING

NEDERLANDS822 Verzending van opdrachten en antwoordberichtWanneer de DN-V750/V755 een opdracht ontvangt en de opgedragen taak is voltooid of een fout

Page 114 - 2 Statusmeddelande

83NEDERLANDS2 WaarschuwingsberichtenAls de taak om wat voor reden ook niet normaal kon worden voltooid na het ontvangen van een opdracht van het bedie

Page 115

NEDERLANDS84Opdrachtnaam Opdracht Functieabcde1 Drive presence confirmation?DBevestiging van de aanwezigheid van hetstationCC CC CC CC CC2 Free drive

Page 116

85NEDERLANDSOpdrachtnaam Opdracht Functieabcde26 File delete“s”DLVerwijderen van bestandCC CC27 Format drive nFM Formatteren van stationCC CC28 File r

Page 117

NEDERLANDS86Opdrachtnaam Opdracht Functieabcde48 Debug mode setting“s”DMInstellen van de debugmodusCC CC49 Execute one line of script nSJ Uitvoeren va

Page 118

87NEDERLANDSOpdrachtnaam Opdracht Functieabcd1 OpenOPBeëindigen van de weergaveCC CC CC CC2 Close CO Stand-byCC3 Stop RJ Beëindigen van de weergaveCC

Page 119

NEDERLANDS88Opdrachtnaam Opdracht Functieabcd18 Frame number confirmation?FBevestiging van het framenummerCC CC CC19 Time confirmation ?T Bevestiging

Page 120

89NEDERLANDS12PARALLELLE AFSTANDSBEDIENINGOp de DN-V750/V755 kan een extern bedieningsapparaat worden aangesloten voor parallelle afstandsbediening.2

Page 121 - PARALLELL FJÄRRSTYRNING

9DEUTSCHqweri otyu(2) Rückseiteq PARALLEL REMOTE-AnschlussDies ist der Anschluss für die Parallelsteuerung von einemexternen Gerät aus.w SERIAL REMOTE

Page 122 - 8 / single

NEDERLANDS90search 1/691search 2/792search 3/893search 4/994search 5/1095select96shift97play98stop9109 / repeat9118 / single912AUX11513AUX215148

Page 123 - SPELA SCRIPT-FILER

91NEDERLANDS13WEERGEVEN VAN SCRIPTBESTANDENMet de DN-V750/V755 in de native-modus kunnen programma’s naar wens worden weergegeven met behulp van besta

Page 124 - (“n” avser heltal)

NEDERLANDS922 Lijst van scriptopdrachten(“n” verwijst naar een geheel getal)Opdracht @ Formaat Beschrijving1 comment ; Opmerking2 play PLAYWeergave va

Page 125 - SKÄRMVISNING (OSD)

93NEDERLANDS14NETWERKINTERFACEDe DN-V750/V755 is uitgerust met een 10BASE-T- en 100BASE-TX-interface voor de verbinding met een netwerk.Een FTP-server

Page 126 - INFOMATION

NEDERLANDS94• Aan/uit-regeling van status-OSDDe status-OSD-displaymodus wordt ingesteld wanneer de spanning wordt ingeschakeld met de MODE-keuzeschake

Page 127

95NEDERLANDSDe on-screen displayfunctie van de DN-V750/V755 maakt het mogelijk tekens weer te geven op het scherm.Er zijn twee basistypes voor het OSD

Page 128 - FELSÖKNING

NEDERLANDS96• Het opgenomen medium beschikt niet over hetvermogen (de snelheid) om de leessnelheid vanhet toestel te volgen.Controleer de volgende pun

Page 129 - SERVICE EFTER KÖPET

97NEDERLANDSSymptoom Mogelijk probleem OplossingScriptweergave is niet mogelijk ofstopt halverwege.• De tekst van het script is verkeerd.Als de tekst

Page 130 - HUVUDSPECIFIKATIONER

NEDERLANDS98Weergaveformaten Film + geluid of alleen filmISO/IEC 13818-1 MPEG2 MP@ML PS-bestanden (Program Stream) (film + geluid)ES-bestanden (alleen

Page 131 - PROFESSIONAL BUSINESS COMPANY

99SVENSKA— INNEHÅLLSFÖRTECKNING —zEGENSKAPER..................100xFLASH-MINNESKORT ....

Comments to this Manuals

No comments